Събития


Проект „Пътят на Хипократ за 2021-2022 година


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

на Фондация „Гален Темелков” за определяне на кандидатите от МУ-Варна и филиалите на университета за награди за отличили се студенти за учебната 2021/2022година

Предоставените награди от фондация „Гален Темелков” са за студенти от специалност на МУ – Варна. Тази година фондацията ще връчи 4 награди:

 • 1 награда в размер 300лв за студент от специалност „Дентална медицина“
 • 1 награда в размер 300лв за студент от специалност „Фармация“
 • 1 награда в размер 300лв. за студент от специалност във Факултета по обществено здравеопазване („Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Кинезитерапия“, „Здравен мениджмънт“, „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“, „Логопедия“, „Биомедицинска техника и технологии“, „Управление на здравните грижи“, „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Оптометрист“, „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи“, „Клинична логопедия“) или специалност във Филиалите на университета в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново („Акушерка“, „Медицинска сестра“)
 • 1 награда в размер 300лв. за студент от специалност в Медицински колеж („Медицински лаборант“, „Помощник – фармацевт“, „Инспектор по обществено здраве“, „Зъботехник“, „Рехабилитатор“, „Рентгенов лаборант“, „Медицински козметик“, „Медицински оптик“)

Всеки студент може да кандидатства за наградата всяка поредна година, без значение дали е бил одобрен предходната година.

 Критерии:

 • Кандидатът да е български гражданин и студент в МУ – Варна.
 • Минимален успех много добър (4,50) като се взема предвид успехът от предходните два семестъра – зимен и летен на предходната учебна година. Документ, удостоверяващ успеха (копие от студентска книжка и др.).
 • Извънучебни дейности и постижения от различен характер* (участие в студентски спортен отбор, НПО и други). Препоръчително е прилагането на сертификати, грамоти, допълнителна информация към посочените от кандидатстващия студент извънучебни дейности.

* Извънучебни дейности и постижения от различен характер носят предимство на кандидатите.

Кандитатстване: заявление (образец на заявлението може да бъде изтеглен от сайта на фондацията), документи, удостоверяващи успеха на студента, мотивационно писмо (максимум 800 думи), подадени до Фондация „Гален Темелков”. Мотивационното писмо да съдържа, защо кандидатстващият заслужава да получи стипендията, как тя би помогнала на неговото образование, както и мотивацията му да остане да практикува лекарската професия в България.

След преглед на писмените кандидатури, комисията ще избере няколко кандидати и ще организира събеседване в удобно за двете страни време.
Оценяването на кандидатите по следните критерии ще се извършва като критериите са степенувани в реда:

1. Среден успех на студента от предходните два семестъра
2. Извънучебни дейности и постижения.

Срокове:

 • подаване на документи – II – V учебна седмица
 • обявяване на резултати – VII учебна седмица

Комисия: 5 членна комисия, която ще разглежда молбите, преценява и одобрява кандидатите по приоритетните критерии. Имената на членовете на комисията ще бъдат посочени на сайта на фондацията – www.foundation-gt.com

Документите за кандитатстване се подават на имейл адреса на Фондация „Гален Темелков” – found.gt@gmail.com

За въпроси: на посоченият имейл адрес на Фондацията и на тел.: 0887877797


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на Фондация „Гален Темелков” за определяне на кандидатите от училищата за годишни награди за учебната 2021/2022година

Предоставената награда от фондация „Гален Темелков” е за кандидат-студент в медицински университет или колеж в страната. Тази година фондацията ще връчи 2 награди в размер 800лв.

 Критерии:

 • Кандидатът да е български гражданин.
 • Минимален успех много добър (5,00) като се взема предвид успехът от предходната учебна година. Документ, удостоверяващ успеха (копие от бележник и др.).
 • Финансово състояние на семейството на кандитатстващия ученик*. Деклариране на финансовото състояние на семейството (изисква се финансова декларация, издадена от съответния работодател, за средномесечен доход (брутен) на всеки член на семейството на ученика през 6-те месеца преди месеца, в който започва кампанията за кандитатстване за награда). За тази учебна година – от месец март до месец август 2021 г.
 • Извънучебни дейности и постижения от различен характер** (участие в спортен отбор, НПО и други). Препоръчително е прилагането на сертификати, грамоти, допълнителна информация към посочените от кандидатстващия ученик извънучебни дейности.

*На кандидатите, чийто среден месечен доход на член от семейството е под минималната работна заплата в България за 2021г – 650лв. се прибавят точки като на всеки 5% под сумата се добавя 0,05т. към успеха на кандидата, както следва:

 • 650 – 617,50лв. => +0,05т.
 • 617,49 – 585лв. => +0,1т.
 • 584,99 – 552,50лв. => +0,15т.
 • 552,49 – 520лв. => +0,2т.
 • 519,99 – 487,50лв. => +0,25т.
 • 487,49 – 455лв. => +0,3т.
 • 454,99 – 422,50лв. => +0,35т.
 • 422,49 – 390лв. => +0,4т.
 • 389,99 – 357,50 лв. => +0,45т.
 • 357,49 – 325лв. => +0,5т. и т.н.

** Извънучебни дейности и постижения от различен характер носят предимство на кандидатите.

Кандитатстване: заявление (образец на заявлението може да бъде изтеглен от сайта на фондацията), документи, удостоверяващи финансовото състояние на семейството и успеха на ученика, и мотивационно писмо (максимум 800 думи), подадени до Фондация „Гален Темелков”. Мотивационното писмо да съдържа,  защо кандидатстващият заслужава да получи стипендията, как тя би помогнала на неговото образование, както и мотивацията му да остане да практикува лекарската професия в България.

След преглед на писмените кандидатури, комисията ще избере няколко кандидати и ще организира събеседване, което предвид настоящата обстановка ще се проведе онлайн в удобно за двете страни време.
Оценяването на кандидатите по следните критерии ще се извършва като критериите са степенувани в реда:
1. Среден успех на ученика от предходната учедна година
2. Финансово състояние на семейството на ученика
3. Извънучебни дейности и постижения

Срокове:

 • подаване на документи – II – V учебна седмица
 • обявяване на резултати – VII учебна седмица

Комисия: 5 членна комисия, която ще разглежда молбите, преценява и одобрява кандидатите по приоритетните критерии. Имената на членовете на комисията ще бъдат посочени на сайта на фондацията – www.foundation-gt.com

Документите за кандитатстване се подават на имейл адреса на Фондация „Гален Темелков” – found.gt@gmail.com

За въпроси: на посоченият имейл адрес на Фондацията и на тел.: 0887877797.

Заявление за кандидатстване:


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на Фондация „Гален Темелков” за определяне на кандидатите от МУ – Варна за годишни награди за учебната 2021/2022година

Предоставената награда от фондация „Гален Темелков” е за студент от специалност „Медицина“ на МУ – Варна. Тази година фондацията ще връчи награда в размер 1000лв.

Всеки студент може да кандидатства за наградата всяка поредна година, без значение дали е бил одобрен предходната година.

 Критерии:

 • Кандидатът да е български гражданин и студент в МУ – Варна, специалност „Медицина“.
 • Минимален успех много добър (4,50) като се взема предвид успехът от предходните два семестъра – зимен и летен на предходната учебна година. Документ, удостоверяващ успеха (копие от студентска книжка и др.).
 • Финансово състояние на семейството на кандитатстващия студент*. Деклариране на финансовото състояние на семейството (изисква се финансова декларация, издадена от съответния работодател, за средномесечен доход (брутен) на всеки член на семейството на студента през 6-те месеца преди месеца, в който започва кампанията за кандитатстване за награда). За тази учебна година – от месец август до месец декември 2021 г.
 • Извънучебни дейности и постижения от различен характер** (участие в студентски спортен отбор, НПО и други). Препоръчително е прилагането на сертификати, грамоти, допълнителна информация към посочените от кандидатстващия студент извънучебни дейности.

*На кандидатите, чийто среден месечен доход на член от семейството е под минималната работна заплата в България за 2021г – 650лв. се прибавят точки като на всеки 5% под сумата се добавя 0,05т. към успеха на кандидата, както следва:

 • 650 – 617,50лв. => +0,05т.
 • 617,49 – 585лв. => +0,1т.
 • 584,99 – 552,50лв. => +0,15т.
 • 552,49 – 520лв. => +0,2т.
 • 519,99 – 487,50лв. => +0,25т.
 • 487,49 – 455лв. => +0,3т.
 • 454,99 – 422,50лв. => +0,35т.
 • 422,49 – 390лв. => +0,4т.
 • 389,99 – 357,50 лв. => +0,45т.
 • 357,49 – 325лв. => +0,5т. и т.н.

** Извънучебни дейности и постижения от различен характер носят предимство на кандидатите.

Кандитатстване: заявление (образец на заявлението може да бъде изтеглен от сайта на фондацията), документи, удостоверяващи финансовото състояние на семейството и успеха на студента, и мотивационно писмо (максимум 800 думи), подадени до Фондация „Гален Темелков”. Мотивационното писмо да съдържа, защо кандидатстващият заслужава да получи стипендията, как тя би помогнала на неговото образование, както и мотивацията му да остане да практикува лекарската професия в България.

След преглед на писмените кандидатури, комисията ще избере няколко кандидати и ще организира събеседване, което предвид настоящата обстановка ще се проведе онлайн в удобно за двете страни време.
Оценяването на кандидатите по следните критерии ще се извършва като критериите са степенувани в реда:
1. Среден успех на студента от предходните два семестъра
2. Финансово състояние на семейството на студента
3. Извънучебни дейности и постижения.

Срокове:

 • подаване на документи – до 11.02.2022
 • обявяване на резултати – до 25.02.2022

Комисия: 5 членна комисия, която ще разглежда молбите5 членна комисия, която ще разглежда молбите, преценява и одобрява кандидатите по приоритетните критерии. Имената на членовете на комисията ще бъдат посочени на сайта на фондацията – www.foundation-gt.com

Документите за кандидатстване се подават на имейл адреса на Фондация „Гален Темелков” – found.gt@gmail.com

За въпроси: на посоченият имейл адрес на Фондацията и на тел.: 0887877797.


Благотворителен концерт „Една година по-високо“

За отминалата една година станахме свидетели на много промени, преминахме множество препядствия, научихме нови неща и сам за себе си всеки имаше възможност да си извади поука от трудностите и да надгради личността си. Година след основаването на фондация ,,Гален Темелков”, на 21-ви май, се проведе благотворителен концерт, с който отбелязохме преди всичко, че заедно успяхме да стигнем и ,,по-високо”. Концертът се проведе под надслов ,,Eдна година по-високо” и обхвана в заряда си усещането за това, че сме една година по-мъдри, по-сплотени, по-вярващи и по-извисени. За деня на събитието прогнозата за времето ни обеща дъжд, но ние си казахме ,,Няма да вали!” и благодарение на позитивния заряд и желанието, с което се случваше работния процес, отпратихме облаците.

Събитието бе стартирано с ,,Работилница за лекари”, където студенти по медицина от МУ-Варна и филиалът в Шумен, с помощта на представители на БЧК-Шумен, демонстрираха на най-малките посетители как се оказва медицинска помощ, но не само върху хора или манекени, а и върху играчки! Децата се учеха от професионалистите и им помагаха, а може би сред малчуганите са били и бъдещи медици…

Водещият на концерта Киркор Паносян, който като приятел на фондацията не веднъж е заставал до нас, откри концерта и приветства нашите гости. Старт на концерта бе даден от спортен клуб Реално айкидо, зрителите станаха свидетели на демонстрации на защитни хватки и действия при самоотбрана. След тях на сцената се качиха шуменските таланти – Габриела Живкова, Антоана Димитрова, Полина Младенова, Христина Лечева, Славея Иванова и Кристиана Атанасова.

Членове на фондацията представиха на публиката миналогодишните стипендианти и споделиха, че нямат търпение да се запознаят с бъдещите медици, на които ще бъдат отпуснати стипендии и тази година. За учебната 2020/2021 година фондация ,,Гален Темелков” отпусна 3 стипендии – на студент от специалност Медицина към МУ-Варна – Розен Григоров, и на двама кандидат-студенти от ППМГ „Нанчо Попович“ – Диана Неделчева и Мелих Бедри. Тази година фондацията ще отпусне осем стипендии и награди. Концерът беше благотворително насочен, на три места около сцената бяха поставени ,,кутиите на доброто”, където всеки желаещ можеше да подкрепи, с избрана от него сума, дейностите на фондацията. Събраната сума беше 531, 75 лв., което още веднъж показа съпричастието на общността на Шумен към целите ни.

След емоционалното изпълнение на последната песен от репертоара предвиден за концерта, на сцената се качиха ансамбъл ,,Шумен” и децата от ДТА „Веселяче“, като техните изпълнения заредиха с положителна енергия всички присъстващите. Край на концерта бе поставен с изстрелването на заря, когато всички погледнахме ,,Високо” към небето и в ушите ни все още се чуваха гайдите на момчетата, които излязоха на сцената с нас.

И нека бъде…

AD ASTRA PER ASPERA!


Благотворителен Коледен Базар

Фондация „Гален Темелков“ продължи с благотворителните инициативи, като в периода 12.12 – 19.12.2020 г. организирахме Благотворителен Коледен базар в Шумен. С изключителната подкрепа на Община Шумен, която ни предостави напълно беззвъзмездно място, където да реализираме събитието – Коледна къщичка № 5 пред драматично-куклен театър „Васил Друмев”. На Коледния базар се представиха различни предмети, които са изработени и предоставени от членовете на Фондацията, доброволци и деца от различни училища и формации.
Това ни позволи да спечелим още повече поддръжници на Фондацията, както и да съберем средства за стартиране на вторият ни проект – Академия за природни науки. Проект, който е свързан със създаването и обурудането на помещения (учебен кабинет и библиотека), където безплатно ще се обучават и мотивират бъдещите и настоящите студенти от медицинските специалности в МУ-ти и колежи в страната. Желание да изнасят безплатни лекции вече са заявили преподаватели от МУ – Варна.
Бяхме подкрепени от фирми – Спално бельо „Сладък Сън“ – бутик ; Уни Арт ООД; Бутик за красота „Beauty Code“,- и частни лица, които изработиха за нас и ни предоставиха различни предмети, изложени на самия базар, на които благодарим сърдечно за подкрепата на каузата!


Благотворителни концерти на Фондация „Гален Темелков“.

Благотворителните концерти на Фондация „Гален Темелков“ донесоха светлина, вяра и копнеж към доброта. Вярата, че можем да променяме, да съзиждате, да творим заедно! Тези изключителни млади хора, момичетата и момчетата от Фондацията, доказаха, че могат да проправят Път и да го извървят с чест, достойнство и лоялност. Те знаят, че един човек може да спаси с вярата си целия свят. Представете си, какво могат да направят заедно!

Благодарение на всички Вас, на изключителните личности, които ни подадохте ръка, и на безкрайната и чиста отдаденост на момчетата и момичета, събрахме необходимите средства за двете пълни стипендии за кандидат-студент по медицина от ППМГ „Нанчо Попович“ – Шумен и на студент от МУ – Варна.

Благодарим Ви! За вярата, куражът и обичта!

Orlin Pavlov Stefan Valdobrev Mariana Popova Veselin Plachkov Ilin Papazyan-Artist page Hristina Lecheva Kristiana Atanasova Gabriela Jivkova Керана и Космонавтите Кристиян Иванов Polina Mladenova Славея Иванова Кrikor Panosian

This image has an empty alt attribute; its file name is Варна-489-1024x683.jpg

ВИСОКО!

This image has an empty alt attribute; its file name is 117713027_149640593483170_925082173792133951_n.jpg

Окрилени от вашето съпричастие и подкрепа, решихме да инициираме поредица от благотворителни събития, с които да наберем средства за следващите етапи на първия си проект, както и за стартиране на останалите каузи на фондацията. Първите две от тези благотворителни събития са двата благотворителни концерта, които Фондация „Гален Темелков“ организира в Шумен и Варна, с изключителната подкрепа на общините Шумен и Варна! Към тях се присъединиха и едни от най-популярните имена на българската сцена, които в това трудно за културата и за артистите време, всички до един напълно безсребърно застанаха зад каузата ни: Стефан Вълдобрев, Веселин Веселинов – Еко, Иван Лечев, Стоян Янкулов – Стунджи, Мариана Попова, Веселин Плачков, Орлин Павлов, Откритията на „Гласът на България“ – Керана, Илин Папазян и много други, заставащи зад идеята за възкресение на българския дух, същинската национална принадлежност и добродетели.
Водещ на двете събития: популярният радиоводещ Крикор Паносян.

Благотворителният концерт в Шумен е на 19 септември 2020г., в Студентски парк, начало 18,30 часа. Със специалното участие на Мариана Попова, Орлин Павлов и Веселин Плачков. Участват още Христина Лечева, Славея Иванова, Gabby G, Кристиана Атанасова и Kicko.

Благотворителният концерт във Варна е на 25 септември 2020г., в Летен театър, начало 19,00 часа. Със специалното участие на Стефан Вълдобрев и Обичайните Заподозрени, Мариана Попова, откритията на Гласът на България – Керана и Космонавтите и Илин Папазян.
Участват още Полина Младенова, Горан Димитров и Боряна Георгиева.

Поради ограничения заради пандемията от Covid 19 с цел обезпечаване на безопасно място за всички присъстващи на концерта, безплатните пропуски за събитието, желаещите могат да получат, като се свържат с нашите разпространители на телефони: 0894736252, и 0894688281,
за да резервират пропуска си, или – на място – на датата на събитието.
Благодарим им от все сърце! ПОКЛОН!
ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА СЕ СРЕЩНЕМ!
ДО СКОРО!
AD ASTRA PER ASPERA!