НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СТУДЕНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ПО МЕДИЦИНА И ПРИРОДНИ НАУКИ В БЪЛГАРИЯОсновната цел на Форума е създаването на координирано пространство, в което се дава гласност на мнението на младите хора и се раждат конкретни предложения по поставени въпроси. Именно в това се изразява и основната значимост на проекта – наболели въпроси в сферата на образованието и науката, разгледани през погледа на студенти и специализанти по природни науки. Амбициите на Фондация „Гален Темелков“ са свързани с продължаване на проекта, превръщайки Форума в значимо събитие, провеждано на всеки две години.


През 2022г. Фондация ,,Гален Темелков“ организира първия Форум на студентите и специализантите по медицина и природни науки в България. Темата на първото издание бе ,,Потенциал на природните и синтетичните фактори в борбата с антибиотичната резистентност“. Събитието се състоя в гр. Шумен в два дена – 24-ти и 25-ти септември. По време на форума се проведоха публични лекции от проф. Соня Тончева, проф. Росица Давидова и д-р Станислав Морфов, а студенти и специализанти изнесоха научни доклади. През втория ден всички присъстващи се включиха активно в публичните дискусии. Проучихме актуални проблеми и дискутирахме интересни методи за справянето с тях. Научните доклади и лекциите ще бъдат публикувани в специално научно издание на конференцията през 2023 г. Форумът се осъществи с финансовата подкрепа на Община Шумен, чрез спечелен проект по „Малдежки програми“ и съдействието на Филиал Шумен към МУ – Варна.


Инструкции за писане

Разработките се изпращат по e-mail в електронна форма: Microsoft Word; Times New Roman; размер 12; разстояние 1,5; e-mail, по който се изпращат разработки е conference_fgt@abv.bg

Могат да бъдат прикачени до 20 файла с изображения – чертежи, таблици, диаграми, карти и др. като снимковите материали трябва да са с поне 300 пиксела;

Всяка използвана снимка трябва да има заглавие;

Текстът трябва да е до 10 стр., като с илюстрации се допуска до 12 стр., а с бележки под линия – до 14стр;

Бележки под линията се допускат в края на всяка страница;

Абстрактът на разработката трябва да е на български или английски език;

Допустими езици за писане на текста са български и английски език;

Представянето на разработката може да бъде на български или английски език;

Абстрактът трябва да съдържа кратко обобщение на проблема, целта, използваните методи и резултатите;

Ключовите думи трябва да са до 7 и да отговарят на съдържанието на разработката;

След ключовите думи не трябва да се поставят точки;

Отстъпите на всеки нов абзац следва да са 1,5;

Заглавието трябва да е с главни букви и да е центрирано;

Ако разработката е част от изследователска работа в рамките на конкретен проект, то неговото заглавие трябва да се упомене в бележка под линия и да се означи със звездичка;

Името и фамилията на автора/авторите трябва да се напишат вляво на листа, под заглавието, а в бележка под линия да се опишат принадлежността към университет/институция и email адрес, като на първия автор това се означава с една звездичка, на втория – с две и т.н.;

Списъкът с цитирана литература се поставя след текста, като библиографските позовавания се подреждат азбучно спрямо първия елемент, посочен в справката; – Първо се цитира източниците на кирилица, а след това тези на латиница, като се спазва последователността А-Я и след това A-Z;

Цитира се в стил APA;

Дословно цитиране в текста се слага в кавички и след това, в скоби, се пише фамилията на автора и годината на издаване: ,,Обучаемостта може да се определи като система от интелектуални характеристики на личността“ (Колишев, 2018);

Цитиране на повече от два автора в текст се съкращава като: (Buckley et al., 2008), (Градев и кол., 2018);

При индиректно цитиране също се упоменава първоизточника;

Пример:

„Изследване (Gaub et al. 1997)  показва ясно изразени поведенчески разлики между половете в множество измерения.“

Отбелязваме, че

– библиографско позоваване с един автор предхожда тези с двама и повече, които започват със същото име;

– няколко позовавания с един и същи създател се подреждат в хронологична последователност, като най-напред се поставя най-ранно създадения информационен ресурс;

– колективните създатели (например институции, организации, учреждения и др.) се подреждат в азбучен ред по първата значима дума в наименованието (игнорира се предпоставеният член в различните езици);

– При цитиране на различни текстове от един и същи автор, публикувани през една и съща година, се поставя буква, която да ги различава при цитиране в текста и следователно и в библиографията;

Пример:

Макаренко, А. (1968а) За моя опит. В: Избрани педагогически произведения. Т. 1. София: Народна просвета.

Макаренко, А. (1968б) Цел на възпитанието. В: Избрани педагогически произведения. Т. 1. София. Народна просвета.

Примерни цитирания в библиография:

Декларация за принципите на толерантността. (1997) София.

Фром, Е. (1994) Нравствените сили на човека. Педагогика, 10.

Фром, Е (2003) Анатомия на човешката деструктивност. София: Захарий Стоянов.

Kumari, S., Mansoor, M., Christina, F., Manalai, P., Sonje, S. (2017) An Assessment of Five (PANSS, SAPS, SANS, NSA-16, CGI-SCH) commonly used  Symptoms Rating Scales in Schizophrenia and Comparison to Newer Scales (CAINS, BNSS), Epub, 8:3.

Цитиране на книга:

Колишев, {фамилия на автор} Н. {Инициал на собствено име на автора} (2018). {година на издаване} Теория на педагогическите умения на учителите. {заглавие и подзаглавие ако има такова} София: Захарий Стоянов. {местоиздаване: издател}

Цитиране на статия:

Автор/и, инициал. (година на издаване). Заглавие: Подзаглавие. Източник, том/брой, страници

Hower, O., Kapur, S. (2009). The Dopamine Hypothesis of Schizophrenia: Version III – The Final Common Pathway. Schizophrenia Bulletin, №35, 3, 549-562.

При цитиране на списание, в което номерацията на всяка книжка от даден том/годишнина започва със страница 1, тогава номерът на книжката (броят) също трябва да се посочи в библиографската справка по следния начин:

Цанков, Н. (2009). Компетентност за познавателно моделиране – дидактическа

конкретизация. Педагогика, 19(7-8), 82-105.

При цитиране на източник от интернет следва да се постави URL адрес и да се напише кога за последно е посетен от автора;

Портнов, А. (2021). Шизофрения. От https://bg-m.iliveok.com/health/shizofreniya_77144i15946.html (последно посетено на 24.04.22г.)

Ако се цитира статия с DOI (Digital Object Identifier) номер, той се поставя в края на цитирането.