За Фондацията

УСТАВ НА ФОНДАЦИЯ „ГАЛЕН ТЕМЕЛКОВ“

Общи положения.

Чл. 1. Фондация “Гален Темелков” е независима, доброволна организация, юридическо лице с нестопанска дейност в страната и чужбина, в която могат да участват български и чуждестранни физически и юридически лица.

Наименование, седалище, адрес на управление и срок.

Чл. 2. Наименованието на Фондацията е “Гален Темелков”. То се поставя на всички официални документи, издавани от нейно име, печата, бланките и кореспонденцията на Фондацията.
Чл. 3. Наименованието на Фондацията може да бъде изписвано и на английски език, както следва Foundation “Galen Temelkov.
Чл. 4. Седалището на Фондацията е гр. Плиска, обл. Шумен.
Чл. 5. Адресът на управление на Фондацията е в гр. Плиска, обл. Шумен, ул. „Д-р Петър Берон” № 2.
Чл. 6. Дейността на Фондацията не се ограничава със срок.

Определение на дейността.

Чл. 7. Фондацията се определя като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл. 2, ал. 1 и чл. 37 от ЗЮЛНЦ.

Цели на Фондацията.

Чл. 8. Целите на Фондацията са:
да подпомага утвърждаването и закрилата на правата на детето;
да подпомага разширяването на знанията и обучението на деца и младежи с различен социален статус, етнос и семейна среда и приобщаxането им към ценностите на културата, науката и изкуството.
да създаде фонд, който да подпомага подготовката на деца и младежи, при кандитатстване в специалностите в Медицинските университети и колежи, както и подпомагане на студенти в същите специалности при обучението им.
да подпомага научната и изследователска дейност на млади учени в сферата на природните и хуманитарните науки.
да създаде мобилни медицински центрове за безплатна грижа за деца и младежи в риск.
да лобира за осигуряване на професионално обучение на деца и младежи в неравностойно положение и от рискови социални групи.
да подпомага деца и младежи, нуждаещи се от лечение и други медицински услуги;
да популяризира правата и нуждите на децата и младежите и да подпомага тяхната реализация в обществото;
да подпомага децата и техните семейства за справяне с бедността, социалната изолация и адекватната медицинска грижа;
да стимулира въвеждането и разпространението на образователни програми и обучителни модули за социална работа с деца и младежи;
да подпомага създаването на партньорства, работни контакти и мрежи от нестопански организации, работещи в сферата на закрилата и правата на децата;
да насърчава развитието и утвърждаване на принципите на недискриминация и на непрекъснато развитие и усъвършенстване на дейността на Фондацията и нейните партньори;
да подпомага социалната интеграция и личностната реализация;
да насърчава утвърждаването на гражданското общество, образованието, науката, културата и изкуствата.

Предмет на дейност на Фондацията.

Чл. 9. За постигане на своите цели Фондацията осъществява следните дейности:
инициира, подкрепя и осъществява проекти в сферата на закрилата правата на детето;
организира кампании за подпомагане на деца и младежи, нуждаещи се от лечение и допълнителна медицинска грижа;
oрганизира набирането на средства и ги предоставя за проучвания, проекти и разработки, свързани с целите на Фондацията;
разработва, осъществява и подпомага обучителни и образователни програми за деца и младежи и за хора, работещи в сферата на детското благосъстояние;
публикува информационни материали за деца и младежи;
разработва и участва в проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране целите и дейностите на Фондацията от национални, европейски и международни програми;
организира и провежда конференции, семинари, обучения, проучвания, анализи, дискусии и други програми и форми на обучение свързани с целите на Фондацията;
осигурява стипендии и/или други форми на финансова подкрепа за талантливи деца и младежи, в сферата на изкуствата и науката;
разработва и издава информационни и рекламни материали за подпомагане, развиване и популяризиране на дейността на Фондацията;
поддържа активни контакти с организации в страната и чужбина с цел обмен на информация за добри практики в сферата на детското благосъстояние и взаимна подкрепа при участие в партньорски проекти;
други дейности, разрешени от закона, както и участие в други организации и дружества с цел постигане на целите на Фондацията.
Чл. 10. (1) Фондацията извършва допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с основната й дейност.
(2) Стопанската дейност на Фондацията е с предмет: проучвания, консултации, анализи, издателска дейност, посредническа дейност, организиране на семинари и конференции, както и всяка друга допълнителна стопанска дейност, незабранена от закона.
(3) Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност, се използват единствено за постигане на целите на Фондацията, без възможност за разпределяне на печалба.
Чл. 11. Имуществото на Фондацията се образува от:

  1. дарения и завещания на български и чуждестранни физически и юридически лица;
  2. спонсорство, субсидии, дивиденти, лихви;
  3. приходи от разработване на проекти, програми, публикации, проучвания, консултации, информационно – издателска и рекламна дейност;
  4. право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, облигационни вземания, права върху интелектуална собственост, ценни книги и други;
  5. други приходи и постъпления, реализирани съгласно установения от закона ред. Чл. 12. Фондацията поддържа отчетност съгласно разпоредбите на българското законодателство и изискванията на дарителите.

Органи на Фондацията.

Чл. 13. Органите на Фондацията са:
Управителен съвет – върховен колективен орган;
Изпълнителен директор – едноличен управителен орган.
Фондацията се представлява от Председателя на Управителния съвет и от Изпълнителния директор, заедно и поотделно.
По решение на Управителния съвет могат да бъдат създавани експертни помощни структури, които да подпомагат дейността на Фондацията – експертни съвети, конкурсни комисии, административен персонал и др., чиито вид и състав се назначава от него.