Дарения

За да осъществява своята дейност Фондация “Гален Темелков” се нуждае от поддръжници, които да инвестират свои средства, умения, време, креативност, опит и познание. Всеки отделен човек или организация може да има изключително важен принос в работата на Фондацията.

Дарения могат да се осъществява от частни лица и корпоративни организации.
Чрез еднократно дарение
Чрез ежемесечна подкрепа за всеки отделен проект
Чрез разпространяване на информация за нашата дейност и проектите, които осъществяваме
Чрез личен труд по проектите, по които работим

Данъчни облекчения за физически и юридически лица

Фондация “Гален Темелков” е вписана в Централния регистър на ЮЛНЦ, регистрирани в обществена полза – фондацията е бенефициент на дарения, с които се намалява данъчната основа по чл. 22 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 31 от ЗКПО.
Фондация “Гален Темелков” е сред лицата по Чл. 22, ал. 1, т. 1, б. „о” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, даренията в полза на които се приспадат от данъчната основа в размер до 5%. Стопанските субекти трябва да имат предвид, че Фондацията е сред лицата по чл. 31, ал. 1, т. 18 от Закона за корпоративното подоходно облагане, даренията в полза на които се приспадат от положителния финансов резултат в размер до 10%.
За ползването на тези данъчни облекчения Фондацията издава сертификат за дарение с датата, на която дарението е постъпило по сметка.

Благодарим ви, че подкрепяте Фондация “Гален Темелков”и проектите, които осъществяваме!