Устав

Общи положения.
Чл. 1. Фондация “Гален Темелков” е независима, доброволна организация, юридическо лице с нестопанска дейност в страната и чужбина, в която могат да участват български и чуждестранни физически и юридически лица.

Наименование, седалище, адрес на управление и срок.
Чл. 2. Наименованието на Фондацията е “Гален Темелков”. То се поставя на всички официални документи, издавани от нейно име, печата, бланките и кореспонденцията на Фондацията.
Чл. 3. Наименованието на Фондацията може да бъде изписвано и на английски език, както следва Foundation Galen Temelkov.
Чл. 4. Седалището на Фондацията е гр. Плиска, обл. Шумен.
Чл. 5. Адресът на управление на Фондацията е в гр. Плиска, обл. Шумен, ул. „Д-р Петър Берон” № 2.
Чл. 6. Дейността на Фондацията не се ограничава със срок.

Определение на дейността.
Чл. 7. Фондацията се определя като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл. 2, ал. 1 и чл. 37 от ЗЮЛНЦ.

Цели на Фондацията.
Чл. 8. Целите на Фондацията са:
да подпомага утвърждаването и закрилата на правата на детето;
да подпомага разширяването на знанията и обучението на деца и младежи с различен социален статус, етнос и семейна среда и приобщаването им към ценностите на културата, науката и изкуството.
да създаде фонд, който да подпомага подготовката на деца и младежи, при кандитатстване в специалностите в Медицинските университети и колежи, както и подпомагане на студенти в същите специалности при обучението им.
да подпомага научната и изследователска дейност на млади учени в сферата на природните и хуманитарните науки.
да създаде мобилни медицински центрове за безплатна грижа за деца и младежи в риск.
да лобира за осигуряване на професионално обучение на деца и младежи в неравностойно положение и от рискови социални групи.
да подпомага деца и младежи, нуждаещи се от лечение и други медицински услуги;
да популяризира правата и нуждите на децата и младежите и да подпомага тяхната реализация в обществото;
да подпомага децата и техните семейства за справяне с бедността, социалната изолация и адекватната медицинска грижа;
да стимулира въвеждането и разпространението на образователни програми и обучителни модули за социална работа с деца и младежи;
да подпомага създаването на партньорства, работни контакти и мрежи от нестопански организации, работещи в сферата на закрилата и правата на децата;
да насърчава развитието и утвърждаване на принципите на недискриминация и на непрекъснато развитие и усъвършенстване на дейността на Фондацията и нейните партньори;
да подпомага социалната интеграция и личностната реализация;
да насърчава утвърждаването на гражданското общество, образованието, науката, културата и изкуствата.

Предмет на дейност на Фондацията.
Чл. 9. За постигане на своите цели Фондацията осъществява следните дейности:
инициира, подкрепя и осъществява проекти в сферата на закрилата правата на детето;
организира кампании за подпомагане на деца и младежи, нуждаещи се от лечение и допълнителна медицинска грижа;
oрганизира набирането на средства и ги предоставя за проучвания, проекти и разработки, свързани с целите на Фондацията;
разработва, осъществява и подпомага обучителни и образователни програми за деца и младежи и за хора, работещи в сферата на детското благосъстояние;
публикува информационни материали за деца и младежи;
разработва и участва в проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране целите и дейностите на Фондацията от национални, европейски и международни програми;
организира и провежда конференции, семинари, обучения, проучвания, анализи, дискусии и други програми и форми на обучение свързани с целите на Фондацията;
осигурява стипендии и/или други форми на финансова подкрепа за талантливи деца и младежи, в сферата на изкуствата и науката;
разработва и издава информационни и рекламни материали за подпомагане, развиване и популяризиране на дейността на Фондацията;
поддържа активни контакти с организации в страната и чужбина с цел обмен на информация за добри практики в сферата на детското благосъстояние и взаимна подкрепа при участие в партньорски проекти;
други дейности, разрешени от закона, както и участие в други организации и дружества с цел постигане на целите на Фондацията.
Чл. 10. (1) Фондацията извършва допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с основната й дейност.
(2) Стопанската дейност на Фондацията е с предмет: проучвания, консултации, анализи, издателска дейност, посредническа дейност, организиране на семинари и конференции, както и всяка друга допълнителна стопанска дейност, незабранена от закона.
(3) Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност, се използват единствено за постигане на целите на Фондацията, без възможност за разпределяне на печалба.
Чл. 11. Имуществото на Фондацията се образува от:

1. дарения и завещания на български и чуждестранни физически и юридически лица;

2. спонсорство, субсидии, дивиденти, лихви;

3. приходи от разработване на проекти, програми, публикации, проучвания, консултации, информационно – издателска и рекламна дейност;

4. право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, облигационни вземания, права върху интелектуална собственост, ценни книги и други;

5. други приходи и постъпления, реализирани съгласно установения от закона ред.


  Чл. 12. Фондацията поддържа отчетност съгласно разпоредбите на българското законодателство и изискванията на дарителите.

  Органи на Фондацията.
  Чл. 13. Органите на Фондацията са:
  Управителен съвет – върховен колективен орган;
  Изпълнителен директор – едноличен управителен орган.
  Фондацията се представлява от Председателя на Управителния съвет и от Изпълнителния директор, заедно и поотделно.
  По решение на Управителния съвет могат да бъдат създавани експертни помощни структури, които да подпомагат дейността на Фондацията – експертни съвети, конкурсни комисии, административен персонал и др., чиито вид и състав се назначава от него.
  Чл. 14. (1) В органите на Фондацията може да бъде избрано, без оглед на гражданството, всяко дееспособно физическо лице, което приема целите на Фондацията, желае да работи за тяхното осъществяване и не е осъдено на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
  (2) За член на Управителния съвет на Фондацията може да бъде избрано и всяко юридическо лице, което участва в дейността чрез своя представител.
  (3) Преди избирането си, членовете на органите подават заявление, с което потвърждават обстоятелствата по ал. 1 и представят свидетелство за съдимост. Същото правило се прилага и по отношение на лица, представляващи юридическо лице.
  (4) Членовете на органите продължават да изпълняват своите функции и след изтичането на техния мандат, до избирането на нови членове.

  Управителен съвет.
  Чл. 15. (1) Управителният съвет е върховен орган на Фондацията и се състои от не по-малко от трима и не повече от седем членове. Първият Изпълнителен директор на Фондацията и първият състав на Управителния съвет на Фондацията се назначават от Учредителя на Фондацията за срок от пет години.
  (2) Изпълнителният директор на Фондацията е по право член на Управителния съвет на Фондацията.
  (3) Учредителят на Фондацията, ако не е член на Управителния съвет на Фондацията, може винаги да участва в заседанията на Управителния съвет на Фондацията.
  (4) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани за неограничен срок. Те запазват правомощията си след изтичане на мандата им до избора на нови членове.
  (5) Мандатът на член на Управителния съвет може да бъде прекратен предсрочно по решение на Учредителя в случаите, определени в Правилника за устройството и дейността на Фондацията.
  (6) За участието си в работата на Управителния съвет неговите членове се включват доброволно и не получават възнаграждение.
  (7) Членовете на Управителния съвет се избират и освобождават по решение на
  Управителния съвет.
  Чл. 16. (1) Управителният съвет избира от своя състав Председател за времетраенето на мандата на членовете си.
  (2) До избирането на Председател неговите функции се изпълняват от Учредителя, който може да бъде преизбран за Председател неограничен брой пъти.
  Чл. 17. Правомощия на Управителния съвет:

  1. приема, изменя и допълва Учредителния устав на Фондацията;
  2. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
  3. избира Изпълнителния директор на Фондацията и го освобождава от длъжност и отговорност;
  4. определя реда и организира извършването на дейността на Фондацията и носи отговорност за това;
  5. приема стратегия и годишна програма на Фондацията и план за тяхното прилагане;
  6. приема годишен бюджет на Фондацията;
  7. приема финансовия отчет и годишния отчет за дейността на Фондацията;
  8. взема решение за откриване и закриване на клонове на Фондацията;
  9. определя реда за разпореждане с имуществото на Фондацията;
  10. взема решение за преобразуване и прекратяване на Фондацията;
  11. взема решение за извършване на ликвидация и назначаване на ликвидатор/и при прекратяване на Фондацията;
  12. създава други органи, които да подпомагат дейността на Фондацията;
  13. взема решение за участие на Фондацията в други организации;
  14. отменя решения на другите органи на Фондацията, които противоречат на Учредителния устав или закона.
  15. приема решения по други въпроси съгласно закона, този устав и Правилника за устройството и дейността на Фондацията.
   Чл. 18. (1) Управителния съвет провежда редовни и извънредни заседания.
   (2) Редовните заседания се провеждат не по-малко от веднъж годишно.
   Чл. 19. (1) Извънредните заседания се свикват по решение на Изпълнителния директор или по искане на не по-малко от 1/3 /една трета/ от членовете на Управителния съвет. В случай, че Изпълнителният директор в едноседмичен срок от получаването не изпълни искането на членовете, всеки един от тях може да свика заседанието.
   (2) Управителния съвет се свиква на заседание от Изпълнителния директор с писмена покана, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседанието, изпратена най-малко 2 седмици преди датата на заседанието.
   Чл. 20. (1) Заседанието е законно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет.
   (2) Когато кворум не е налице, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и се провежда, ако има необходимия кворум.
   Чл. 21. (1) Управителния съвет взема решения с мнозинство от присъстващите.
   (2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
   (3) Решенията по чл. 17, т. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 и 15 от Учредителния устав се приемат с обикновено мнозинство повече от половината от всички членове на Управителния съвет.
   (4) Решенията по чл. 17, т. 1, 2, 3 и 10 се приемат с абсолютно мнозинство от всички членове на Управителния съвет.
   (5) Управителния съвет може да приема решения неприсъствено без да бъде провеждано заседание, в случай, че протоколът за приетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.
   (6) Заседанията на Управителния съвет се водят от Председател, избран измежду членовете на Управителния съвет. Членовете избират и протоколист.
   (7) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от Председателя на заседанието и от протоколиста и се подрежда в Протоколна книга.

  Изпълнителен директор на Фондацията.
  Чл. 22. (1) Изпълнителният директор на Фондацията е неин представителен и управителен орган и се избира от Управителния съвет. Изпълнителният директор представлява Фондацията в отношенията й с държавни органи, обществени организации и трети лица;
  (2) Изпълнителният директор се избира от Управителния съвет за срок от пет години. Той може да бъде преизбиран без ограничения. Първият изпълнителен директор се назначава от Учредителя.
  (3) Изпълнителният директор се освобождава от Управителния съвет според предвидените в Правилника за устройството и дейността на Фондацията случаи. Чл. 23. Правомощия на Изпълнителния директор:

  1. представлява Фондацията пред третите лица в страната и чужбина;
  2. управлява програмната и финансовата дейност на Фондацията в съответствие с Учредителния устав и решенията на Управителния съвет;
  3. утвърждава организационната структура и щатното разписание на Фондацията;
  4. извършва и одобрява текущите разходи съгласно годишния бюджет;
  5. предлага на Управителния съвет проект на годишен бюджет;
  6. изготвя и представя на Управителния съвет финансов отчет и годишен отчет за дейността;
  7. оказва съдействие на организациите, извършващи преглед на дейността на Фондацията;
  8. предлага на Управителния съвет промени в Учредителния устав и другите устройствени актове на Фондацията;
  9. изготвя доклад за дейността на Фондацията в съответствие с чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ;
  10. взима решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Учредителния устав не са в правомощията на друг орган на Фондацията.

  Помощни органи.
  Чл. 24. (1) Помощните органи се избират от Управителния съвет.
  (2) Видът и съставът на помощните структури се определя и назначава от Управителния съвет.
  Чл. 25. Правата и задълженият а на помощните органи се определят съгласно сключените с тях договори, в зависимост от вида и функциите им.

  Представителство.
  Чл. 26. Фондацията се представлява пред трети лица от Изпълнителния директор и от Председателя на Управителния съвет.

  Книги на Фондацията.
  Чл. 27. Фондацията води, поддържа и съхранява задължителните счетоводни книги, книга за протоколите на заседанията на Управителния съвет и Почетна книга за дарения и завещания.
  Чл. 28. Всички книги на Фондацията се съхраняват в нейния офис и са достъпни за членовете на Управителния съвет.

  Прекратяване и ликвидация.
  Чл. 29. (1) Фондацията се прекратява:

  1. По решение на Управителния съвет, взето с единодушие.
  2. При обявяването й в несъстоятелност;
  3. С решение на Окръжния съд по седалището на Фондацията в определените в ЗЮЛНЦ случаи.
   (2) Ликвидаторът се определя с решение на Управителния съвет по предложение на Учредителя, освен в случаите по ал. 1, т. 3 когато ликвидаторът се назначава от съда.
   (3) Кредиторите се удовлетворяват от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това и на недвижимото имущество на Фондацията.
   Чл. 30. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, определено от Управителния съвет, извършващо дейност в обществена полза с цел еднаква или близка на целта на Фондацията.

  Запазени права.
  Чл. 31. (1) За себе си Учредителят запазва правото:

  1. да допълва Учредителния устав на Фондацията;
  2. да се запознава с годишните отчети за работата на Фондацията;
  3. по всяко време да изисква информация за финансовото състояние на Фондацията и работата по проектите;
  4. да предлага промени в органите на Фондацията;
  5. да предлага нови насоки за работата на Фондацията.
  6. да участва в заседанията на Управителния съвет на Фондацията.
  7. да членува в Управителния съвет на Фондацията и да бъде избиран за Председател на Управителния съвет без ограничение в броя на мандатите.
  8. да взема решение за прекратяване на Фондацията.
   (2) В случай, че Учредителят почине, бъде обявен за отсъстващ или поставен под запрещение, то запазените права по предходните алинеи преминават върху определено от него трето лице.

  Допълнителни разпоредби.
  § 1. Изменения и допълнения в този Учредителен устав се извършват по писмено предложение на Управителния съвет с решение на Учредителя.
  § 2. По смисъла на този Учредителен устав „деца в неравностойно положение“ са: 1. деца в родно семейство в риск;

  1. деца с увреждания или забавяния в развитието;
  2. осиновени деца;
  3. деца в институция или Център за настаняване от семеен тип и други.
   § 3. По смисъла на този Учредителен устав “младежи” са лица, ненавършили 35 (тридесет и пет) годишна възраст към деня на заявяване на проекта си във Фондацията.
   § 4. За неуредени с този устав въпроси се прилага действащото законодателство.